Algemene Voorwaarden

november 2015

gratisdoelensteunen.nl

KvK  50412930

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Lid: de rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijk persoon met wie gratisdoelensteunen.nl een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst.

1.4 Gratisdoelensteunen.nl: de gebruiker van deze overeenkomst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50412930.

1.5 Webwinkel: de webwinkel waar Lid via een affliate link op gratisdoelen.nl naartoe wordt geleid om commissie te sparen door middel van het afnemen van producten en/of diensten die door de webwinkel worden aangeboden.

1.6 Commissie: de door Lid gespaarde bedragen door via een affiliate link op gratisdoelensteunen.nl producten en/of diensten bij een webwinkel af te nemen.

1.7 Spaarprogramma: het programma waar Lid aan deelneemt door via een affiliate link op gratisdoelensteunen.nl producten en/of diensten bij een webwinkel af te nemen waardoor Lid commissie spaart.

1.8 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals maar niet uitsluitend auteursrecht, merkenrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.

1.9 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lid en gratisdoelensteunen.nl op grond waarvan gratisdoelensteunen.nl diensten aan Lid levert.

1.10 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van

‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Lid.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, betreffende de levering van diensten door gratisdoelensteunen.nl aan Lid, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2 Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig in stand blijven.

2.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door gratisdoelensteunen.nl en het Lid zijn overeengekomen.

2.5 Gratisdoelensteunen.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Lid van de hand.

2.6 Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.

De wijziging wordt tijdig via de website van gratisdoelensteunen.nl of via e-mail aan Lid bekend gemaakt. Als Lid de wijziging niet wenst te accepteren is Lid gerechtigd de overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.

 

Artikel 3 Inschrijving

3.1 Om gebruik te kunnen maken van het door gratisdoelensteunen.nl aangeboden spaarprogramma dient Lid zichzelf te registreren en een account aan te maken via de registratiebutton op de website. Na de registratie ontvangt Lid een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het account kan worden beheerd.

3.2 Voor inschrijving op gratisdoelensteunen.nl dient een Lid minimaal de leeftijd van zestien jaren te hebben bereikt.

3.3 Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van gratisdoelensteunen.nl zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

4.2 Alle aanvragen en inschrijvingen van Lid zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De overeenkomst komt tot stand doordat een aanvraag of inschrijving van Lid door gratisdoelensteunen.nl wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder is, doordat gratisdoelensteunen.nl uitvoering geeft aan de aanvraag.

4.3 Gratisdoelensteunen.nl is te allen tijde gerechtigd een aanvraag of inschrijving te weigeren zonder dat hierdoor enig recht van Lid op schadevergoeding jegens gratisdoelensteunen.nl ontstaat. Gratisdoelensteunen.nl is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

 

Artikel 5 Het account

5.1 Een account en de hieraan gekoppelde inloggegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5.2 Lid dient de inloggegevens zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Lid gratisdoelensteunen.nl direct op de hoogte te stellen zodat gratisdoelensteunen.nl de toegang tot de dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Lid is aansprakelijk voor het gebruik van de dienst via zijn inloggegevens.

5.3 Lid is verantwoordelijk voor de in het account opgenomen informatie. Lid draagt er tevens zorg voor dat deze informatie juist en up-to-date is.

5.4 Het is Lid slechts toegestaan één account per persoon te gebruiken.

 

Artikel 6 Commissie

6.1 Lid spaart commissie door via een affiliate link op gratisdoelensteunen.nl bij een deelnemende webwinkel producten en/of diensten af te nemen. De commissie wordt aan gratisdoelensteunen.nl uitbetaald waarna een percentage van de commissie op het spaartegoed van Lid wordt bijgeschreven.  

6.2 De commissie die gratisdoelensteunen.nl van webwinkels ontvangt bedraagt een variabel deel van het door Lid uitgegeven bedrag.

6.3 Lid ontvangt een 85% van de door webwinkel aan gratisdoelensteunen.nl betaalde commissie.


Artikel 7 Uitvoering dienstverlening

7.1 Gratisdoelensteunen.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om uitbetaling van de verdiende commissie binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen uit te voeren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Lid enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

7.3 Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.

7.4 Als de uitvoering van de overeenkomst volgens gratisdoelensteunen.nl extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Lid extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Lid onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is gratisdoelensteunen.nl gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, in mindering te brengen op de commissie.

 

Artikel 8 Medewerking door Lid

8.1 Lid zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Lid zal onder meer alle benodigde gegevens voor de levering van de diensten op door gratisdoelensteunen.nl bekendgemaakte wijze en volgens de door haar bekendgemaakte (technische) specificaties tijdig verstrekken. Gratisdoelensteunen.nl heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. Gratisdoelensteunen.nl zal Lid via een brief of e-mail van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

8.2 Lid staat ervoor in dat de in 7.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens door gratisdoelensteunen.nl overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving.

8.3 Lid is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij gratisdoelensteunen.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

8.4 Als Lid verhuist dan dient Lid zijn nieuwe adresgegevens tijdig voorafgaand aan de verhuizing door te geven aan gratisdoelensteunen.nl.

 

Artikel 9 Uitbetaling

9.1 Gratisdoelensteunen.nl zal zich naar beste kunnen inspannen de gespaarde commissie binnen de vastgestelde termijn uit te betalen in geld waarbij € 5,- als minimumbedrag geldt waarvoor uitbetaling verzocht kan worden.

9.2 De door Lid gespaarde commissie wordt uitbetaald nadat dit door Lid via de ‘betaal uit’ button op de website is aangevraagd. Uitbetaling vindt plaats binnen 3 tot 5 werkdagen na aanvraag en in ieder geval niet eerder dan gratisdoelensteunen.nl de commissie uitbetaald heeft gekregen van de webwinkel. Commissies die nog niet door webwinkel aan gratisdoelensteunen.nl zijn uitbetaald, zullen aan Lid worden uitbetaald zodra deze door gratisdoelensteunen.nl is ontvangen.

9.3 Betaling door gratisdoelensteunen.nl geschiedt door middel van elektronische betaling op het door Lid verstrekte bankrekeningnummer.

9.4 Indien Lid door hem bestelde producten aan webwinkel retour zendt zal de uitbetaling van de commissie evenredig aan het retourbedrag in mindering worden gebracht.  

9.5 Uitbetaling na opzegging van de overeenkomst geschiedt nadat gratisdoelensteunen.nl uitbetaling van de webwinkel heeft ontvangen.

9.6 In het geval dat één van de webwinkels onder surseance van betaling of in faillissement verkeert kan van bij de desbetreffende webwinkel afgenomen producten en/of diensten geen uitbetaling van commissie geclaimd worden.

 

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan, berusten bij gratisdoelensteunen.nl of bij de derde van wie gratisdoelensteunen.nl het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan Lid ter beschikking te stellen.

10.2 Het is Lid niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van gratisdoelensteunen.nl of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.

10.3 Alle door gratisdoelensteunen.nl uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege.

 

Artikel 11 Privacy en Geheimhouding

11.1 Om de dienst te kunnen aanbieden verwerkt gratisdoelensteunen.nl persoonsgegevens.

11.2 Gratisdoelensteunen.nl voldoet aan de verplichtingen van de Wbp en maakt melding van de verwerking van persoonsgegevens bij het CBP.

11.3 Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden. Door Lid verstrekte contact –en bankgegevens worden nimmer met derden gedeeld.

11.4 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

11.5 Om de dienst te kunnen uitvoeren maakt gratisdoelensteunen.nl gebruik van affiliate cookies. Dit is een type cookie welke wordt ingezet om te bepalen welke partij de verkoopcommissie toekomt als gevolg van het afnemen van een product en/of dienst door Lid.

11.6 Partijen leggen de in 11.4 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen, ter uitvoering van de overeenkomst, ingeschakelde derden.

 

Artikel 12 Garanties en aansprakelijkheid

12.1 Gratisdoelensteunen.nl zal zich steeds inspannen de dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Met name garandeert gratisdoelensteunen.nl niet dat:

  1. de dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of storingen, en dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
  2. Lid met behulp van de dienst bepaalde commissies genereert;
  3. derden, zoals webwinkels, door Lid bestelde producten en/of diensten zullen leveren.
  4. derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

12.2 Gratisdoelensteunen.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door Lid, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gratisdoelensteunen.nl in welk geval gratisdoelensteunen.nl uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

12.3 De totale aansprakelijkheid van gratisdoelensteunen.nl bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende dienst door gratisdoelensteunen.nl uit te betalen commissie. Als er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van netto commissies voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 500,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van gratisdoelensteunen.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12.5 Gratisdoelensteunen.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Lid welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst.

12.6 Gratisdoelensteunen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst tussen Lid en een derde, waaronder maar niet uitsluitend een leverancier.

12.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens Lid is ingesteld.

 

Artikel 13 Opschorting

13.1 Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Lid te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of als gratisdoelensteunen.nl het vermoeden heeft dat Lid in strijd handelt met artikel 8 en 10.2, of gegronde vrees heeft dat Lid niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan gratisdoelensteunen.nl toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.

13.2 Zodra Lid alsnog de overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal gratisdoelensteunen.nl de opschorting opheffen. Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Artikel 14 Duur van de overeenkomst

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

14.2 Lid is op ieder moment, zonder enige motivering, gerechtigd de overeenkomst schriftelijk of via de button op de website op te zeggen waarna de overeenkomst onmiddellijk eindigt. Uitbetaling van op dat moment gespaarde commissie geschiedt zoals bepaald in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden.

14.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

  1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

14.4 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is gratisdoelensteunen.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Lid:

  1. niet voldoet aan haar verplichtingen uit 8 of 10.2;
  2. op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.

14.5 Opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat Lid nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door gratisdoelensteunen.nl geleverde diensten.

14.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 Gratisdoelensteunen.nl is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Lid de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden.

15.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen met rechtspersonen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Geschillen met consumenten welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van consument.

Download hier de algemene voorwaarden als PDF-versie.